LITANIA DO NASZEJ MATKI

  • -

LITANIA DO NASZEJ MATKI

Litania do Matki Bożej Opiekunki,
szczególnej Patronki naszej Parafii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson


Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami


Święta Maryjo; miej nas w opiece swojej

Najmiłosierniejsza Maryjo; miej nas w opiece swojej

Ojca Przedwiecznego najukochańsza Córko; miej nas w opiece swojej

Syna Boskiego najzacniejsza Matko; miej nas w opiece swojej

Ducha Świętego najmilsza Oblubienico; miej nas w opiece swojej

Trójcy Przenajświętszej jedyne kochanie; miej nas w opiece swojej

Pani całego świata; miej nas w opiece swojej

Matko zbawienia naszego; miej nas w opiece swojej

Matko pełna miłosierdzia; miej nas w opiece swojej

Dobrodziejko we wszystkich potrzebach nas ratująca; miej nas w opiece swojej

Opiekunko wszystkich sierot; miej nas w opiece swojej

Pociecho utrapionych; miej nas w opiece swojej

Źródło wszelkiego pocieszenia; miej nas w opiece swojej

Nadziejo rozpaczających; miej nas w opiece swojej

Wodzu błądzących; miej nas w opiece swojej

Ratująca ginących; miej nas w opiece swojej

Obrono wszystkich do Ciebie się uciekających; miej nas w opiece swojej

Uzdrowienie chorych; miej nas w opiece swojej

Tarczo grzeszników od gniewu Boskiego; miej nas w opiece swojej

Światło w ciemnościach grzechu zostających; miej nas w opiece swojej

Przyjmująca ducha konających; miej nas w opiece swojej

Pogromie nieprzyjaciół duszy; miej nas w opiece swojej

Pośredniczko nasza; miej nas w opiece swojej

Radości smutnych; miej nas w opiece swojej

Odkupicielko więźniów; miej nas w opiece swojej

Morze dobroci Boskiej; miej nas w opiece swojej

Porcie we łzach tonących; miej nas w opiece swojej

Opiekunko jedyna; miej nas w opiece swojej

Opiekunko najpotężniejsza; miej nas w opiece swojej

Opiekunko nieustająca; miej nas w opiece swojej

Przez Niepokalane Poczęcie twoje; miej nas w opiece swojej

Przez narodzenie Twoje miej nas w opiece swojej

Przez ofiarowanie w świątyni Jerozolimskiej; miej nas w opiece swojej

Przez wychowanie święte Twoje; miej nas w opiece swojej

Przez zaślubienie Twoje z Józefem świętym; miej nas w opiece swojej

Przez Zwiastowanie Twoje; miej nas w opiece swojej

Przez przyjęcie w czyste wnętrze Twoje Słowa Bożego; miej nas w opiece swojej

Przez noszenie Boga Człowieka przez dziewięć miesięcy; miej nas w opiece swojej

Przez nawiedzenie Elżbiety świętej; miej nas w opiece swojej

Przez narodzenie Syna Boskiego i Twego; miej nas w opiece swojej

Przez ucieczkę Twoją do Egiptu; miej nas w opiece swojej

Przez ofiarowanie Syna Twego w świątyni; miej nas w opiece swojej

Przez znalezienie zagubionego Syna Twego w dwunastym roku; miej nas w opiece swojej

Przez życie Twoje trzydziestoletnie z Synem Twoim w Nazarecie; miej nas w opiece swojej

Przez boleść Twoją przy męce i śmierci Syna Twego najświętszego; miej nas w opiece swojej

Przez radość Twoją przy Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jego; miej nas w opiece swojej

Przez chwalebne Wniebowzięcie Twoje i ukoronowanie; miej nas w opiece swojej


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K:  Prosimy Cię, niegodni grzesznicy Przenajświętsza Maryjo Panno!

W:  Miej nas w opiece Twojej nieustannej!


Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który przebłogosławioną Maryję Pannę, niezliczonymi darami i łaskami ozdobioną, na matkę Jednorodzonemu Synowi Twemu obrać raczyłeś, Ją nad wszystkich aniołów i wybranych w królestwie Twoim wywyższyłeś, pozwól łaskawie, prosimy Cię, abyśmy, którzy Ją na ziemi czcimy i pod świętą Jej uciekamy się opiekę, za przyczyną Jej we wszystkich potrzebach wspomożeni i do chwały wiecznej szczęśliwie byli doprowadzeni. Przez Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

Amen.