KLASA 7 – MATERIAŁY I INFORMACJE

Szczęść Boże!

Poniżej wklejam zakres materiału, który będzie obowiązywał na sprawdzianie we czwartek 7.11.2019 r.
Zawiera on pytania i odpowiedzi wraz z punktacją.
Wystarczy… tylko się nauczyć… :):):)

Powodzenia – ks. Piotr

 


Temat: RAFAŁ KALINOWSKI

 • Kim był Rafał Kalinowski? (kapłan, nauczyciel, inżynier, zakonnik, wojskowy… itp.) [3 pkt.]
 • Kiedy żył Rafał Kalinowski? (1.09.1835 – 15.11.1907) [2 pkt.]
 • Wymień szczególne jego cechy Rafała Kalinowskiego.
  (np. mocny duchem, cierpliwy, pełen miłości do Boga i ludzi) [3 pkt.]

Temat: BOŻE ZNAKI

 • W jaki sposób człowiek używając tylko swojego rozumu może dojść do stwierdzenia że Bóg istnieje? (Obserwacja praw i sił natury oraz wyciąganie wniosków) [2 pkt.]
 • Uzupełnij zdanie: Przez rozum odkrywamy istnienie Boga, przez wiarę poznajemy Boga jakim jest. [2 pkt.]

Temat: BÓG SIĘ OBJAWIA

 • Po co Pan Bóg objawia się człowiekowi?

(Aby obdarzyć go swoją miłością i doprowadzić do pełni szczęścia w niebie.) [2 pkt.]

 • Jakie mamy rodzaje objawienia Bożego?

(Naturalne – przez to, co Bóg stworzył; [2 pkt.]

Nadnaturalne – przez działanie Boga w historii konkretnych ludzi i narodów oraz Słowo które Bóg kieruje, a także niezwykłe tajemnicze ukazywanie się Boga pod postacią różnych znaków; [4 pkt.]

Eschatologiczne  – gdy przyjdzie na końcu czasów) [2 pkt.]

Temat: PISMO ŚWIĘTE

 • Do czego można porównać księgę Pisma Świętego? 

(Do listu, w którym pan Bóg okazuje człowiekowi swoją miłość i poucza go jak mądrze przeżyć życie, aby osiągnąć prawdziwe szczęście z Bogiem w wieczności.) [2 pkt.]

Temat: KANON PISMA ŚWIĘTEGO

 • Co to jest kanon Pisma Świętego?

(Spis ksiąg biblijnych napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego) [2 pkt.]

 • Ile ksiąg należy do kanonu biblijnego?

(46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu) [2 pkt.]

 • Jak dzielimy wszystkie księgi biblijne?

(Protokanoniczne i deuterokanoniczne) [2 pkt.]

 • Wyjaśnij te pojęcia:

(Protokanoniczne – to księgi które od początku były uznawane za natchnione. [1 pkt.]

Deuterokanoniczne – to znaczy, że przez jakiś czas były wątpliwości co do ich natchnienia.) [1 pkt.]

 • Co to są apokryfy?

(Księgi pisane na wzór ksiąg Pisma Świętego, ale nie należące do kanonu biblijnego.) [2 pkt.]

Temat: NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

 • Czemu miał służyć ten miesiąc? [4 pkt.]

(- Odnowienie przyjaźni z Chrystusem

– Branie przykładu z misjonarzy i naśladowanie ich

– Pogłębianie swojej wiedzy duchowej

– Wspieranie materialne misji)

Temat: AUTORZY PISMA ŚWIĘTEGO

 • Wymień głównych autorów Pisma Świętego (Bóg i człowiek) [2 pkt.]

Temat: GATUNKI LITERACKIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM

 • Wymień 3 rodzaje ksiąg występujących w Piśmie świętym: (Historyczne, mądrościowe, prorockie) [3 pkt.]

Temat:  JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE?

 • Podaj 4 ważne wskazówki do czytania Pisma świętego

(- Pamiętać, że to nie jest zwykła księga

– Pomodlić się przed czytaniem do Ducha Świętego

– Traktować czytanie jak rozmowę z Panem Bogiem

– Starać się usłyszeć, co Bóg mówi do mnie osobiście) [4 pkt.]

Temat: TAJEMNICA ŚWIĘTYCH OBCOWANIA

 • Na czym polega tajemnica świętych obcowania?

(Jest to duchowa łączność pomiędzy świętymi w niebie, duszami w czyśćcu i ludźmi na ziemi) [3 pkt.]

 • Co tworzą te trzy wspólnoty w niebie, na ziemi i w czyśćcu? (Tworzą jeden Kościół Chrystusowy.) [1 pkt.]

RAZEM 51 pkt.