PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ


TO JUŻ UMIEM, TO JUŻ ZNAM!  


GRZECH I WARUNKI SPOWIEDZI

Grzech jest to odwrócenie się od Pana Boga, czyli świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych i kościelnych.

Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy albo w rzeczy ważnejale nie całkiem świadomie i nie całkiem dobrowolnie.

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy myślą, mową, uczynkiem i przez zaniedbanie dobra.

Żal za grzechy jest to uznanie swojej winy i przeproszenie Boga za wszystkie grzechy, które popełniliśmy.

Żal doskonały jest wtedy gdy przepraszamy Boga dlatego, że go kochamy jako Ojca, którego obraziliśmy grzechami.

Żal niedoskonały jest wtedy, gdy przepraszamy Boga, ponieważ boimy się kary za grzechy.

Mocne postanowienie poprawy jest to obietnica unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz okazji, która prowadzi do grzechu.

Szczera spowiedź jest to wyznanie przed kapłanem wszystkich popełnionych grzechów ciężkich, a także lekkich dla uzyskania odpuszczenia grzechów.

Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy lub szkody.


PRZYKAZANIE BOŻE I

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje człowiekowi, aby pamiętał o Nim jako swoim Stwórcy, zawsze Go kochał, ufał Mu i oddawał mu chwałę oraz stawiał go w swoim życiu na pierwszym miejscu.

Przeciw pierwszemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie dba o swoją wiarę, zapomina o Panu Bogu w modlitwie, kto wierzy w przesądy, zabobony i horoskopy, a także nie szanuje rzeczy i miejsc poświęconych.


PRZYKAZANIE BOŻE II

W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy Imię Boże oraz imiona świętych wymawiali z należną czcią oraz okazywali szacunek w słowach i czynach dla wszystkiego, co jest święte.

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto Imię Boże lub imiona świętych wymawia lekkomyślnie, w żartach lub w gniewie, kto przeklina oraz nadużywa imienia Boga i świętych, niepotrzebnie lub fałszywie przysięgając.


PRZYKAZANIE BOŻE III

W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje dla  naszego dobra, abyśmy świętowali niedzielę oraz inne dni świąteczne przez udział we Mszy świętej i powstrzymanie się od  niekoniecznych prac.

Przeciw trzeciemu przykazaniu grzeszy ten, kto w  niedzielę i dni świąteczne pracuje bez koniecznej potrzeby oraz bez ważnego powodu opuszcza niedzielną i świąteczną Mszę świętą.


PRZYKAZANIE BOŻE IV

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy kochali i szanowali naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz pamiętali o nich w modlitwie.

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz sprawia im przykrość lub martwi ich swoim postępowaniem, a także nie modli się za nich.


PRZYKAZANIE BOŻE V

W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować zdrowie oraz życie fizyczne i duchowe swoje i innych ludzi. A także chce byśmy szanowali zwierzęta i całą przyrodę.

Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto niepotrzebnie naraża życie lub zdrowie swoje i innych, kto zabija drugiego człowieka, kto gniewa się i nie chce przebaczyć, a także ten, kto męczy zwierzęta i niszczy przyrodę.


PRZYKAZANIE BOŻE VI

W szóstym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować ciało człowieka jako piękne i święte, dlatego też dał człowiekowi poczucie wstydu. To przykazanie stoi również na straży szczęścia małżeństwa, rodziny i dzieci.

Przeciw szóstemu przykazaniu grzeszy ten, kto w słowach, myślach i uczynkach zachowuje się bezwstydnie wobec siebie lub innych, kto ogląda nieskromne filmy lub zdjęcia lub podgląda innych. Grzeszy również ten, kto zdradza lub opuszcza swoją żonę lub męża.


PRZYKAZANIE BOŻE VII

W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy szanowali własność zarówno swoją jak i innych, a także rzeczy społeczne oraz nie przywłaszczali sobie własności cudzej, nie oszukiwali innych i oddawali rzeczy pożyczone.

Przeciw siódmemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swojej własności, kto kradnie cudzą własność lub ją bezmyślnie niszczy, kto oszukuje innych lub nie oddaje pożyczonych przedmiotów i pieniędzy.


PRZYKAZANIE BOŻE VIII

W ósmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować prawdę oraz dobre imię swoje i naszych bliźnich i zachować tajemnicę.

Przeciw ósmemu przykazaniu grzeszy ten, kto kłamie, nie zachowuje tajemnicy, plotkuje, obmawia lub oczernia bliźniego.


PRZYKAZANIE BOŻE IX i X

W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy rozwijali w sobie dobre pragnienia oraz starali się panować nad swoimi zachciankami, pożądaniami i złymi myślami

Przeciwko dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu grzeszy ten, kto dąży do złych czynów, kto jest wciąż zazdrosny, chciwy i nieżyczliwy dla innych.


Do I Komunii Świętej zostało 


TERMINARZ SPOTKAŃ PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 2019

NABOŻEŃSTWA z poświęceniem i wręczeniem dzieciom:

  • Różańców – niedziela 7.10.2018 –  godz. 11:00 
  •  Książeczek do nabożeństwa – niedziela 25.11.2018 – godz. 11:00 
  •  Medalików –  sobota 8.12.2018 – godz. 9:00 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
  •  Świec – sobota 2.02.2019 – godz. 9:00 – Święto Ofiarowania Pańskiego
  • Droga Krzyżowa – PIĄTEK– 15.03.2019 – godz. 17:15

 Odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych
Niedziela Miłosierdzia Bożego 28.04.2019 – godz. 11:00 – PROSZĘ zaprosić rodziców chrzestnych!

  •  Obrazków i ewentualnie różańców – w dzień I Komunii świętej 19 maja 2019 r.

PRÓBY ŚPIEWU i USTAWIENIA w KOŚCIELE – termin zostanie jeszcze podany

PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – piątek 17 maja 2019  – godz. 16:30


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – 19 maja 2019 – godz. 11:00


BIAŁY TYDZIEŃ – od poniedziałku do soboty (20 – 25 maja 2018) – godz. 17:30 Majówka i Msza święta

PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA
Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej – 15 czerwca 2019 r. – SOBOTA LIST DO RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH (I NIE TYLKO)

Drodzy Rodzice!

Przy całym wysiłku Szkoły i Kościoła, nie istnieje proces wychowawczy bez Waszego udziału. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania oraz wsparci łaską sakramentu małżeństwa, jesteście również zobowiązani do troski o religijne wychowanie dzieci. Rodzina, którą tworzycie, może i powinna czuć się domowym Kościołem. Stąd tak ważna jest łączność z parafią, w której odbywa się przygotowanie do przyjęcia sakramentów.

Ten list nie jest niegrzeczną ingerencją w Wasze prywatne sprawy, lecz troską i uzasadnionym apelem do Was, abyście odważnie i chętnie zaangażowali się w przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i jego pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Nauka religii to nie tylko zbiór informacji o Bogu, to przede wszystkim pomoc w ożywieniu wiary, w nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem.

Będąc rodzicami wprowadzacie dziecko w świat wartości. Dla nas ludzi wierzących wartością bezcenną jest Eucharystia. Nie ma chrześcijaństwa bez Eucharystii! W Portugalii, w miejscowości Santarem, znajduje się miejsce cudu eucharystycznego. Pewnego dnia jedna z kobiet wzięła Najświętszy Sakrament do domu i schowała w skrzyni. W nocy z przerażeniem dostrzegła wraz z mężem, że skrzynia jest rozświetlona! Po co jest Eucharystia? Często ludzie ochrzczeni stawiają pytanie: Po co iść na Mszę świętą? Po co kapłan staje codziennie przy ołtarzu? No właśnie po to, żeby obecność Boga została przelana w serce człowieka i żeby to serce – na miarę jego dyspozycyjności, otwartości i miłości – zostało tak przemienione, żeby Pan Bóg przez niego przeświecał.

Drodzy Rodzice! Trwa proces wtajemniczania eucharystycznego Waszego dziecka, dlatego chciałbym Was prosić:

– interesujcie się przebiegiem duchowego przygotowania do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i włączajcie się w nie aktywnie;  

– zapoznajcie się z treścią katechizmu Waszego dziecka, pomagajcie dziecku w pogłębianiu wiadomości wiary oraz zasad życia chrześcijańskiego;

– dawajcie codziennie dobry przykład: to najlepsza metoda wychowawcza;

– uczcie dziecko mieć czas dla Pana Boga, uczęszczajcie z nim systematycznie na Msze święte i nabożeństwa, przystępujcie często do Komunii świętej (pragnienie Eucharystii ułatwi rozbudzenie tego pragnienia u Waszego dziecka);

Jeśli z winy rodziców dziecko nie uczestniczy we Mszy św. to grzech dziecka obciąża sumienie rodziców.

– dbajcie o dobrą atmosferę domu rodzinnego.

       Dzieci przypominają gąbkę wchłaniającą w siebie klimat rodzinnego domu. Atmosfera jaka panuje w domu jest wynikiem wielu elementów. Wszystkie muszą być dobre, aby atmosfera była dobra. Bo przecież chór nie zabrzmi poprawnie, jeśli choć jeden śpiewak będzie fałszował. Pragnę wskazać na te elementy, od których najczęściej zależy dobre wychowanie dziecka do Komunii Świętej.

  1. Nauczyć dziecko dostrzegać dobro i dawać dobry przykład. Wartościowy przykład znaczy więcej niż dziesięć słów, a zły przykład niweczy i sto słów. Wychowuje się nie tylko przez to, co się umie, co się wie, lecz nade wszystko przez to kim się jest.

  2. Okazać dziecku miłość. Ci, którzy nie byli w dzieciństwie właściwie kochani często w późniejszym życiu mają poczucie mniejszej wartości, osamotnienia, odrzucenia, przeżywają różnego rodzaju lęki. Wychowanie, w którym jest dużo miłości ze strony rodziców, przyczynia się do harmonijnego rozwoju dziecka.

  3. Mieć czas dla dziecka. Starajcie się nie być zmęczonymi na tyle, aby zabrakło siły i czasu na cierpliwe wysłuchanie dziecka. Gdy zabraknie rozmów z rodzicami dziecko zacznie się radzić innych ludzi, którzy nie mają obowiązku kochać je i rozumieć tak, jak kocha i rozumie matka i ojciec.

Drodzy Rodzice, proszę, przeżywajcie aktywnie razem ze swoim dzieckiem rok przygotowania pierwszokomunijnego. Podjęcie z Waszej strony starań i współpraca z parafią świadczą o odpowiedzialności, jaką ponosimy wspólnie za wtajemniczanie eucharystyczne dziecka, za jego duchowe dobro.

Zmarły w Rzymie pod koniec sierpnia 2018 roku abp Szczepan Wesoły napisał w swoim testamencie: Patrząc na przeżyte lata najpierw dziękuję Panu Bogu za dobrych rodziców, pobożnych, pogodnych, którzy dali mi dobre wychowanie religijne i narodowe. Oby i Wasze dziecko mogło podpisać się pod podobnie brzmiącymi słowami w swoim dojrzałym życiu.

Bóg niech błogosławi Waszym wysiłkom wychowawczym.

Ks. Piotr Studnicki /proboszcz/
Skomentuj