CMENTARZ PARAFIALNY

UWAGA!

Wszystkie sprawy związane z administracją cmentarza
prosimy załatwiać w kancelarii parafialnej.

 

REGULAMIN CMENTARZA

 

 

Cmentarz w Zabierzowie Bocheński jest własnością Parafii p/w Opieki NMP w Zabierzowie Bocheńskim (tel. 12 2816740) i jest miejscem sakralnym tak jak kościół.

Administratorem cmentarza jest aktualny Proboszcz parafii w Zabierzowie Bocheńskim i ma do pomocy wyznaczonego zarządcę cmentarza, który w jego imieniu wykonuje konieczne prace i dba o cmentarz.

Wszystkie sprawy administracyjne związane z cmentarzem prosimy załatwiać w kancelarii parafialnej.

Do zadań zarządcy cmentarza należy:

 • wykopanie grobu, zasypanie i uporządkowanie jego otoczenia,
 • troska o porządek na cmentarzu,
 • nadzór nad pracami firm kamieniarskich,
 • informowanie Parafii o zaistniałych potrzebach.

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z POGRZEBEM

Datę i godzinę pogrzebu ustala się w kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą akt zgonu zmarłego. Jeżeli zmarły mieszkał na terenie innej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda właściwego proboszcza na urządzenie katolickiego pogrzebu.

Miejsce pogrzebania uzgadnia się z wyznaczonym zarządcą cmentarza.

 

 1. Każdy parafianin ma prawo do miejsca na cmentarzu, czyli do grobu ziemnego.

 

 1. Przy budowie nagrobka bądź piwniczki konieczna jest rezerwacja miejsca. Budowa nagrobka lub piwniczki jest możliwa tylko po okazaniu dokumentu rezerwacji, który można otrzymać w kancelarii parafialnej.

 

 1. W przypadku osoby zmarłej będącej spoza parafii, rodzina przy załatwianiu formalności pogrzebowych ma obowiązek dokonać rezerwacji miejsca.

 

 1. Przez opłatę rezerwacyjną nie zyskuje się prawa własności opłaconego miejsca, lecz zostaje się jedynie jego użytkownikiem.

 

 1. Rezerwacji można dokonać tylko na 20 lat.

 

 1. Użytkownikiem miejsca jest osoba dokonujaca rezerwacji, chyba że podane zostaną także inne osoby uprawnione do dysponowania miejscem w czasie trwania rezerwacji.

 

 1. Parafia zastrzega sobie prawo, że po upływie czasu rezerwacji – po dodatkowych sześciu miesiącach oczekiwania – może odstąpić miejsce osobom trzecim.
 2. Należy uzyskać pozwolenie Proboszcza na wjazd firm kamieniarskich na cmentarz i uiścić stosowną opłatę. Pozwolenie dotyczy wszelkich prac prowadzonych na cmentarzu, np. budowę pomnika, jego remont, wymianę substancji trwałej nagrobka, istotne naprawy istniejącego nagrobka. Wszelkie wjazdy kamieniarza mają być zgłoszone przynajmniej dzień wcześniej u zarządcy cmentarza (przez telefon).

 

 1. Prace przy nagrobku należy tak wykonać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach i sporów z innymi użytkownikami. Inwestor dba też o szybkie uprzątnięcie miejsca po wykonaniu prac.

 

 1. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do troski o stan i wygląd grobu, nagrobka i bezpośredniego otoczenia. Śmieci, pozostałości po wieńcach, wiązankach, kwiatach i zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów i składane do kontenera.

 

 1. Przeprowadzenie ekshumacji dokonuje tylko zarządca cmentarza. Zainteresowani ekshumacją informują Proboszcza i zarządcę cmentarza o planowanej ekshumacji na 5 dni przed terminem.

 

ZABRANIA SIĘ

 • Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Proboszcza bądź zarządcy cmentarza.
 • Wprowadzania zwierząt.
 • Zakłócania powagi miejsca sakralnego.
 • Zaśmiecania cmentarza.
 • Samowolnego sadzenia drzew i krzewów.

 

Na cmentarzu można przebywać codziennie od rana do zmroku.

 

Kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Proboszcza.

 

 

 

 

Zabierzów Bocheński, dnia 11 września 2017 roku.

 


Skomentuj